Phân tích kinh tế

Trong bất kỳ dự án nào, tài chính cũng quan trọng không kém chính ý tưởng sáng tạo. Mặc dù không thú vị như việc thiết kế trải nghiệm di chuyển đầy kích thích nhưng phân tích kinh tế hợp lý là cần thiết để đảm bảo trò chơi di chuyển kích thích của bạn hoặc bất kỳ dự án nào sẽ thành công và thiết thực. Phân tích kinh tế bao gồm nghiên cứu khả thi, dự toán ngân sách và ước tính thời gian hoàn vốn (ROI).