Trung Tâm Thử Rượu

Nhằm tôn vinh “Quê hương rượu” của thế giới trong 8.000 năm qua là Georgia, trung tâm trải nghiệm này được thiết kế để thúc đẩy và thể hiện văn hóa rượu độc đáo tại giao lộ giữa châu Âu và châu Á. Tận dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ và cách kể chuyện phong phú, IdeAttack thực hiện quy hoạch tổng thể, thiết kế nội thất, xây dựng điểm tham quan và sáng tạo truyền thông cho dự án này.